Vejbystrand börjar växa

Vejbystrand börja växa

Under slutet av 1800-talet var fiskare och sjöfolk de egentliga invånarna i Vejbystrand och byn bestod av några få stugor ovanför hamnen. Men när KVK kom till 1902 började byn att växa kraftigt.

 

Järnvägen Ängelholm-Halmstad hade öppnats redan 1885 och stationssamhället Vejbyslätt blev något av en centralort för trakten. Här fanns två speceriaffärer, skomakeri/skoaffär, skola, telefonstation, bageri, bank, trävaru- och spannmålsfirma m.m.

Järnvägen och stationen i Vejbyslätt var viktiga för att patienter från hela landet skulle kunna ta sig till KVK för behandling. Även för personalen var givetvis tåglinjen av stor betydelse. Bilden visar diverseaffären i Vejbyslätt. I husdelen hitåt hade en tid Alvar Svensson skomakeri & skoffär. I andra delen av huset hade Åke Svensson taxirörelse, men det var efter hästdroskornas tid.

 

Denna bild är från början av 1900-talet. Längst till vänster ligger pensionatet (byggår 1907). Trädgården begränsades i söder av en kraftig gärdsgård gränsande till Gamlegård. Några hus skymtar utmed Tångvägen, bland annat Skeppargården, som byggdes 1904 och höger därom villa "Ljunghem"

På vykortet till höger ser vi Sjövägens sträckning från Byvägen ner mot hamnplan. Längst ner syns byns första affär.Byvägen var då en smal stig. Den går diagonalt i bildens framkant.

 

Huset längst till höger ligger på Byvägen 11. Byggår 1897. Här bodde skepparen Carl Elof Johansson och hans hustru Hulda. Vägen framför huset kallades Huldas Backe och var populär på vintrarna då barnen åkte kälke i backen.

 

Se även Rakel Larssons berättelse under fliken "Bilder & Bybor berättar". Rakel bodde som barn på Byvägen.

Byvägen riktning norrut troligtvis våren/sommaren 1923. Till höger syns Villa Winchester och bakom syns gaveln på Larsbo, Byvägen 10,

som är under byggnation. Då Larsbo var under byggnation drabbades Vejby av en kraftig storm hösten 1922. Trästommen till Larsbo blev då "snedvriden", vilket ägaren/artikelförfattaren rent praktiskt erfarit vid senare reparationer. Det lilla huset till vänster om Byvägen är skomakare Gustavssons som byggdes 1922.

Pensionatet till vänster i bild med Nybyvägen framför samt Byvägen till höger. Fotot är från ca 1920.

En idyllisk bild av Byvägen söderut, förmodligen något år under 1930-talet. Affären på höger sida, senare Handelsboden och VIVO, sålde Pratts bensin.

Mitt emot affären, utanför familjen Fröjdhs hus, var busshållplatsen.

Byvägen norrut en solig dag 1936. Bilden troligtvis tagen från Janssons affär.